Privacitat

Política de Privacitat i Protecció de Dades

Tot accés a aquest Lloc web (d’ara en avant el Lloc) i l’ús de la informació continguda en aquest, implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

1. Utilització de la informació continguda en el Lloc.

La Mancomunitat de la Ribera Alta a la seua pàgina web https://manra.org facilita la consulta lliure i gratuïta d’informació d’interés general a la ciutadania de la Ribera Alta i en particular la informació i gestió dels seus serveis propis com a administració local. Només està autoritzat l’ús personal i no comercial del lloc consultat. No s’autoritza la còpia, reproducció, transmissió, distribució o modificació del lloc o els seus continguts.

La informació proporcionada en aquest Lloc té caràcter merament orientatiu o informatiu, és a dir, manquen de validesa jurídica i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que els siga aplicable. Per a fins jurídics, hauran de consultar-se els textos publicats en els Butlletins i Diaris Oficials o sol·licitar-se a la Mancomunitat de la Ribera Alta.

L’accés al Lloc, així com l’ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. La Mancomunitat de la Ribera Alta no es responsabilitzarà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogueren derivar-se d’aquest accés o ús d’informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l’aplicació de les disposicions legals a les quals haja de sotmetre’s en l’estricte exercici de les seues competències.

2. Qualitat de la informació i continguts.

La Mancomunitat de la Ribera Alta no garanteix l’exactitud, veracitat o integritat dels continguts d’aquest lloc web, ni es responsabilitza de l’accés o ús d’aquests. No obstant això, desenvoluparà els esforços precisos per a evitar errors i, en el seu cas, corregir-los o actualitzar-los el més prompte possible, no podent garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La Mancomunitat de la Ribera Alta podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu Lloc web o en la seua configuració o presentació.

Els llistats que es puguen crear en aquest Lloc web i que continguen dades de caràcter personal s’ajustaràn a la legislació actual de protecció de dades. Aquests llistats no constitueixen font d’accés públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d’informació, sense el consentiment dels propis afectats.

3. Disponibilitat de la informació.

La Mancomunitat de la Ribera Alta no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. Es faran tots els esforços perquè l’impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible. La Mancomunitat de la Ribera Alta no es responsabilitza de cap mal o perjudici patit per l’usuari que es derive de l’accés a aquest Lloc web o de l’ús d’informació o aplicacions en ell continguts.

4. Política de privacitat.

La privacitat d’aquest Lloc web es basa en:

• Se sol·licitaràn exclusivament les dades imprescindibles per a poder proporcionar-li els serveis del Lloc web, en aquest cas, servei de CITA PRÈVIA d’OCH Xaloc Ribera Alta.

• Automàticament s’obtindrà exclusivament informació que es derivarà a un/a tècnic/a del departament seleccionat, i serà la mínima imprescindible per a donar-li un bon servei. En visitar aquest lloc web, el seu navegador pot emmagatzemar informació tècnica en el seu ordinador: l’ús de cookies no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el seu ordinador, només estan destinades a ajudar-lo a estalviar temps quan torne a visitar-nos, a seleccionar la fulla d’estil més adequada i al fet que la visualització del Lloc web siga correcta, així com l’idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu (per exemple, perquè es vegen bé els accents). També podrà ajudar-nos en la millora del disseny del nostre Lloc web.

• Les dades de caràcter personal que ens facilite es tractaran d’acord amb el que s’estableix per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals i altra normativa d’aplicació. Les seues dades s’inclouran en fitxers titularitat de la Mancomunitat de la Ribera Alta i s’utilitzaran per als fins específics del servei de cita prèvia en l’Oficina Comarcal d’Habitatge i Xaloc Ribera Alta. Aquestes dades no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i sempre que siguen altres Administracions Públiques les destinatàries del tractament. Els seus drets ARCO, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podrà exercir-los contactant amb nosaltres a través de correu electrònic en l’adreça dpd@manra.org o mitjançant correu ordinari o personant-se en C/ Del Taronjer núm. 116 (46600) Alzira. Depenent del tipus de dret que ens sol·licite li podrem requerir que aportació una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o equivalent.

5. Propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest Lloc, el seu disseny gràfic, els codis que conté, les marques o signes distintius de qualsevol classe i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, àudio i qualssevol altres materials, són propietat de la Mancomunitat de la Ribera Alta o de tercers que hagen autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Mancomunitat de la Ribera Alta, llevat que s’indique expressament la seua lliure disponibilitat.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de la Mancomunitat de la Ribera Alta o d’aquell que siga titular.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Lloc, així com els perjudicis que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Mancomunitat de la Ribera Alta poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguen i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es deriven.

6. Establiments d’enllaços.

Enllaços del Lloc a altres pàgines web: en aquest Lloc web s’han inclòs enllaços a pàgines d’Internet de tercers (“links”), que s’han considerat d’interés per als usuaris. No obstant això, la Mancomunitat de la Ribera Alta no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en el Lloc.

Enllaços des d’altres pàgines d’Internet al Lloc: els usuaris que es proposen establir un enllaç entre la seua pàgina web i el de la Mancomunitat de la Ribera Alta hauran de tindre en compte el següent:

1. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre La Mancomunitat de la Ribera Alta i el propietari de la pàgina web en la qual s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part de la Mancomunitat de la Ribera Alta dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que la Mancomunitat de la Ribera Alta ha autoritzat expressament l’enllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferits o llocs a disposició en la pàgina web des de la qual s’estableix l’enllaç.

2. La Mancomunitat de la Ribera Alta no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’enllaç puga oferir. L’usuari assumeix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’enllaç.