Jurídic Advocats d’Habitatge

Els nostres advocats assessoren i fan intermediació en tot tipus de procediments relacionats amb l’habitatge: lloguers o residents de tot tipus, propietaris amb hipoteca i comunitats de veïns.

S’ocupen d’assessorar per a la redacció i/o revisió de tot tipus de contractes atenent arrendadors, arrendataris o propietaris. També fan intermediacions necessàries entre aquests (arrendadors/arrendataris i propietaris/entitats bancàries o fons voltor) via carta o burofax, trucades telefòniques i/o correus electrònics sempre que la finalitat d’aquestes actuacions siga preservar el dret a l’habitatge i ajustar les relacions entre les parts sol·licitant l’aplicació de la llei al cas concret si es detecta que no s’ajusten a llei.

S’encarreguen d’assessorar a les parts quan no hi ha enfrontament judicial i quan va a donar-se’n un imminent però aquest es vol evitar (funció preventiva) o quan aquest ja s’ha donat (funció pal·liativa) i sempre que siga relacionat amb l’habitatge: desnonaments per impagament de lloguer, desnonaments per finalització del termini contractual o activitats no consentides o desnonaments per precari. També assessora en la revisió de contractes, repercussió d’obres i augments lloguer, accions de reclamació de rendes impagades o desperfectes en l’habitatge, accions per a la devolució de la fiança del lloguer, accions de resolució d’arrendaments urbans per altres incompliments contractuals, redacció de contractes d’arrendament d’habitatge habitual, comunicacions a arrendadors o arrendataris, assessorament per acudir a reunió en junta de propietaris, reclamació de quotes comunitàries i despeses extraordinàries, impugnació d’acords comunitaris, assessorament en redacció d’estatuts de comunitat o per a donar d’alta una comunitat de propietaris.

Els nostres juristes, a més de prestar assessorament en drets i obligacions, actuen a instar i defensar els drets via extrajudicial fomentant així la mediació com a mètode alternatiu de resolució de conflictes, complint així l’exigència del Consell General del Poder Judicial de fomentar aquest recurs a l’abast de la ciutadania. 

Els advocats que integren aquesta àrea no solament intervenen a instància de part sinó interactuen amb òrgans judicials i/o serveis comuns de notificacions i embargaments a través d’oficis; amb els departaments de serveis socials municipals a través de derivacions; a través d’advocats privats de la part interessada de mutu propi i amb la Unitat d’Ajuda als Desnonats (UAD) que es l’òrgan central de control i coordinació en l’àmbit de les oficines Xaloc quant a desnonaments o llançaments de qualsevol tipus que es produesquen i es tinga constància.