Registre d’Habitatge

Des de l’OCH i Xaloc Ribera Alta t’oferim el serveis de registres d’habitatges tant de demandants com d’oferents o altres específics o puntuals, ja siguen d’àmbit autonòmic o local, per fer efectiu el dret a l’habitatge accessible i digne de conformitat amb la Llei 2/2017 de 3 de febrer, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana i el Pla Hàbitat 20·30, entre d’altres. 

El registre autonòmic de demandants de vivenda té una regulació específica de compliment obligatori i a les nostres oficies es pot facilitar la inscripció, la modificació i la baixa que es realitzarà mitjançant declaració responsable i poder de representació, degudament emplenats, i presentant-se a través de mitjans electrònics pel tècnic acreditat davant de la Direcció General d’Emergència Habitacional.

El registre autonòmic d’oferents d’habitatge contempla la sol•licitud d’inscripció en el registre d’oferta d’habitatge de la Comunitat Valenciana. A aquest registre la persona física o jurídica propietària o promotora d’un habitatge de promoció privada comunicarà la seua voluntat d’inscriure l’habitatge en el registre d’oferta a través de mitjans electrònics i segons els models que estaran a la seua disposició en la seu electrònica de la Generalitat.

La inscripció en el registre d’oferta d’habitatge comportarà la incorporació de l’habitatge a la secció d’habitatges de promoció pública o privada respectiva, i permetrà la seua participació en els procediments d’adjudicació a unitats de convivència inscrites en el registre de demanda d’habitatge. La inscripció dels habitatges de promoció privada tindrà efecte des de la data de la comunicació. La inscripció no atribuirà a la persona propietària o promotora drets oposables davant de tercers diferents dels inherents a la mateixa inscripció. La inscripció en el registre d’oferta d’habitatge tindrà un termini de vigència indefinit a comptar de la data de la inscripció i fins que es produesca la baixa efectiva.

Els registres locals de demandants i oferents es regularà per cada ajuntament i també es podrà acudir a les nostres oficines OCH Xaloc Ribera Alta per a poder fer la inscripció, modificació i baixa, en els termes i modalitats que la regulació local aprova.

La Generalitat Valenciana també obri convocatòries per a adquirir habitatges en la Comunitat Valenciana, a fi d’incrementar el parc públic de la Generalitat i destinar-les al lloguer. El pressupost 2020 base de licitació va ser de 6.240.000 euros, podent optar a aquest concurs tota persona física o entitat jurídica que tingua un o diversos habitatges en un dels municipis determinats a les bases i amb les condicions determinades.